Wettelijke vermeldingen

Algemene voorwaarden
De onderhavige algemene voorwaarden bepalen de gebruiksvoorwaarden van de website LABORATOIRES PHYTS, die u accepteert door uw gebruik van deze site. Als u ze niet accepteert, verzoeken wij u de site te verlaten. Als u minderjarig bent, verplicht u zich om de site slechts te raadplegen in aanwezigheid van uw ouders of een verantwoordelijke die de onderhavige voorwaarden vooraf geaccepteerd heeft. De onderhavige voorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden.

Onderwerp van de site
Deze site is gecreëerd om u informatie te verschaffen over LABORATOIRES PHYT'S en de biologische cosmetische producten PHYT's te presenteren.

Garantie
LABORATOIRES PHYT'S verplicht zich om te controleren dat de inhoud van de site voldoet aan de geldende Franse wetgeving. Het verplicht zich met name om geen gegevens te publiceren die het recht van derden overtreden, of van gewelddadige, pornografische of smadelijke aard is en om geen onwettige inhoud te publiceren, waaronder racistische, xenofobe, pedofiele of andere inhoud die de menselijke waardigheid aantast.

Aansprakelijkheid
Ondanks de inzet van LABORATOIRES PHYT'S kan de inhoud van de site technische onjuistheden, fouten of lacunes bevatten, waarvoor het niet aansprakelijk gesteld kan worden.
De site kan op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd of bijgewerkt worden.

LABORATOIRES PHYT'S kan niet aansprakelijk gesteld worden voor :
- schade die direct of indirect voortkomt uit het raadplegen van de site of het gebruik van de hierop beschikbare informatie.
- directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van deze site, waaronder financieel of commercieel omzetverlies, verlies van programmatuur of gegevens in een informatiesysteem en dit zelfs indien LABORATOIRES PHYT'S over de mogelijkheid van dergelijke schade is geïnformeerd.

LABORATOIRES PHYT'S aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot links naar anders sites, die slechts ter informatie gegeven worden. De verbinding met een andere site valt geheel onder uw aansprakelijkheid. LABORATOIRES PHYT'S geeft geen enkele goedkeuring aan de informatie die beschikbaar is op deze andere sites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.

Recht van intellectueel eigendom
Alle afbeeldingen en teksten op deze site, alle vermelde product- of merknamen zijn exclusief eigendom van LABORATOIRES PHYT's.
U mag de op de site beschikbare informatie uitsluitend downloaden, aanplakken of afdrukken voor privégebruik, zonder commercieel doel, zonder de vermeldingen met betrekking tot het intellectueel eigendomsrecht te wijzigen en onder vermelding van de volgende zin op elke kopie: "Dit document is afkomstig van de website van LABORATOIRES PHYT'S. Alle reproductierechten zijn voorbehouden." Elk ander gebruik dan hierboven vermeldt is verboden, behalve na nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van LABORATOIRES PHYT'S.

Bescherming van persoonlijke gegevens
Persoonlijke informatie wordt niet zonder uw toestemming verzameld. LABORATOIRES PHYT'S kan anonieme informatie verzamelen, zoals de zoekopdrachten die u uitvoert. Deze informatie wordt uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt. Het kan echter zijn dat u uw persoonlijke gegevens meedeelt. Volgens de wet informatie en vrijheden van 6 januari 1978 heeft u recht op toegang, wijziging, correctie en verwijderen van de u betreffende gegevens bij de editor van de site.
Omdat Internet een open netwerk is, kan LABORATOIRTES PHYT'S niet garanderen dat uw gegevens niet door derden worden vervalst.

Toepasselijk recht
De onderhavige algemene voorwaarden van de site zijn onderworpen aan het Franse recht. Alleen Franse jurisdicties zijn competent voor geschillen met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van de site.